Privacy verklaring

Beste klant,

U bent klant van Any Body by Marloes Janssen. Het kan daarom zijn dat Any Body by Marloes Janssen persoonsgegevens van u verwerkt.

Any Body by Marloes Janssen hecht er grote waarde aan dat uw persoonsgegevens rechtmatig, behoorlijk en transparant worden verwerkt. En dat uw privacyrechten goed zijn gewaarborgd. Hierna leest u hoe Any Body by Marloes Janssen dat doet.

De verantwoordelijke voor de verwerking is Marloes Janssen (Any Body by Marloes Janssen). Voor vragen over uw privacy is Any Body by Marloes Janssen als volgt voor u bereikbaar:

Bezoekadres
Van de Meerstraat 53
5268 DG  HELVOIRT

Website
htpps://www.any-body.nl

Telefoonnummer
06 51 82 15 72

E-mailadres
info@any-body.nl

Uw persoonsgegevens waarover Any Body by Marloes Janssen beschikt zijn afkomstig van uzelf.

De gegevens die u zelf aan ons verstrekt zijn:  NAW gegevens en gezondheidsgegevens. Deze informatie gebruiken wij om u te ondersteunen met afvallen. U bent nooit verplicht om deze gegevens aan ons te verstrekken.

Any Body by Marloes Janssen verwerkt uw persoonsgegevens om u te ondersteunen met afvallen. Het is noodzakelijk dat  Any Body by Marloes Janssen deze persoonsgegevens van u verwerkt om gerechtvaardigde belangen van Any Body by Marloes Janssen te behartigen.

Any Body by Marloes Janssen verwerkt op dit moment geen persoonsgegevens op grond van uw toestemming. Mocht Any Body by Marloes Janssen dat in de toekomst gaan doen, wordt u daar tijdig over geïnformeerd.

U kunt de eenmaal gegeven toestemming altijd intrekken, maar dat heeft dan geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaand aan de intrekking.

Any Body by Marloes Janssen bewaart uw persoonsgegeven niet langer dan nodig is. Dit tenzij er een wettelijke bewaartermijn geldt; in dat geval worden de persoonsgegevens zo lang bewaard als wettelijk verplicht is.

Als Any Body by Marloes Janssen uw persoonsgegevens voor andere doeleinden gaat verwerken, wordt u daar vooraf over geïnformeerd.

Any Body by Marloes Janssen verwerkt de persoonsgegevens voor de hiervoor genoemde doeleinden. Indien u PS. Food & lifestyle-producten en –diensten afneemt, worden ook aan PowerSlim Nederland B.V. ( “PS. Food & lifestyle”) bepaalde persoonsgegevens verstrekt. Het gaat om N.A.W.-gegevens, contactgegevens, leeftijd, geslacht, lengte, en overige persoonlijke gegevens die van invloed (kunnen) zijn op de met de PS. Food & lifestyle-producten en –diensten te behalen resultaten, zoals gegevens over consumptie, eventuele oorzaken gewichtstoename, lichaams(af)metingen en eerdere afslankpogingen. Deze persoonsgegevens gebruikt PS. Food & lifestyle om de werking van PS. Food & lifestyle-producten en –diensten te analyseren en te verbeteren. En om u te informeren over producten en diensten van PS. Food & lifestyle. U bent nooit verplicht om deze gegevens aan ons te verstrekken, maar als u de gegevens niet aan ons verstrekt, kunnen wij de gegevens niet aan PS. Food & lifestyle doorgeven, en dat kan van negatieve invloed zijn op de kwaliteit van en informatie over de PS. Food & lifestyle-producten en –diensten.

Any Body by Marloes Janssen besteedt de verwerking van uw persoonsgegevens gedeeltelijk uit aan derden (“Verwerkers”). Deze Verwerkers zijn met zorg geselecteerd. En zij zijn gebonden alle afspraken die nodig zijn uw privacy te waarborgen. Een van de afspraken is dat uw persoonsgegevens – zonder uw toestemming – niet worden doorgegeven aan landen buiten de EU waar uw privacy rechten onvoldoende gewaarborgd zijn.

Alle persoonsgegevens die Any Body by Marloes Janssen verwerkt, zijn zeer goed beveiligd. Zo is het pand waar vanuit Any Body by Marloes Janssen werkzaam is, zeer goed beveiligd, net als de IT-systemen en (digitale) communicatiemiddelen, zoals e-mail, telefoon en de website, van Any Body by Marloes Janssen. Verder monitort Any Body by Marloes Janssen continu of de getroffen beveiligingsmaatregelen passend zijn en blijven ten opzichte van de eventuele risico’s en past de beveiliging als daar aanleiding toe is op aan.

U heeft een aantal rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens. Zo heeft u het recht op duidelijke informatie over wat Any Body by Marloes Janssen met uw persoonsgegevens doet. Met dit document willen wij u die informatie gegeven. Verder heeft u het recht:

  • op inzage in uw gegevens;
  • op verwijdering van uw gegevens (‘het recht om vergeten te worden’);
  • op rectificatie en aanvulling van uw gegevens;
  • om  bezwaar tegen de verwerking te maken als de verwerking gebeurt voor een gerechtvaardigd doel van Any Body by Marloes Janssen om eenmaal gegeven toestemming later in te trekken;
  • op beperking van de verwerking;
  • op dataportabiliteit
  • om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde besluitvorming.

Meer informatie over deze rechten, zoals in welke gevallen u de rechten kunt uitoefenen, vindt u hier. Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, kunt u contact opnemen met Any Body by Marloes Janssen via bovengenoemde contactgegevens. Uiterlijk binnen één maand na ontvangst van uw verzoek, berichten wij u.

Als u onverhoopt klachten heeft over de wijze waarop Any Body by Marloes Janssen uw privacy tracht te waarborgen, meldt het ons. Any Body by Marloes Janssen probeert uw klachten zo goed als mogelijk weg te nemen. U kunt ook altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Ervaringen